Wykwalifikowany personel

Spokojna
okolica

Profesjonalna
opieka

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "OSTOJA" w Podemszczyźnie Waleria i Wacław Rejmanowie

tel./fax: 16 63 13 014

administracja

tel. 16 63 13 831

gabinet pielęgniarski (całodobowo)

Podemszczyzna 18

37-620 Horyniec Zdrój
woj. podkarpackie

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w ramach powierzeniu grantu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - umowa nr COVID.19.09.17.

W związku powierzeniu grantu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - umowa nr COVID.19.09.17., zachęcamy do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii COVID-19.

Przedmiot zamówienia:

JEDNORAZOWE RĘKAWICZKI WINYLOWE - 30 000 szt. w rozmiarach: M - 20 000 szt., L - 10 000 szt.

Oferowany produkt musi spełniać wymagania Dyrektywy 93/42/EWG określone dla wyrobu medycznego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2017/745 i być zgodny z normami:
PN-EN 455-1:2004 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku Część I: Wymagania i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 - 1 : 2000);
PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rękawice medyczne Jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 455-2:2009+A2:2013);
PN-EN 455-3:2007 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455- 3:2006);
PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio EN 455-4:2009).
Ponadto produkt powinien posiadać deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedury oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG albo deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz być oznakowany znakiem CE.

Produkt powinien spełniać również normy:
PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425;
Wymagana jest także deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425.

MASECZKI CHIRURGICZNE - 15 tys. szt.

Powinny spełniać następujące wymagania:

zgodność z normami:
PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne -- Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2019)
deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
oznakowanie znakiem CE

FARTUCHY BARIEROWE/OCHRONNE - 500 szt. w rozmiarach: L - 400 szt., XL - 100 szt.

Oferowany produkt musi być zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi potwierdzony certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę notyfikującą.

Ponadto oferowany produkt powinien spełniać wymagania normy EN 14126 dotyczącej odzieży ochronnej według co najmniej wyszczególnionych warunków:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 i wyższa;
- odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze - klasa 4 i wyższa;
- odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - klasa 2 i wyższa;
- fartuch wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec;
- wykonany z materiału minimum 1 klasy palności;
- wykonany z barierowej 3 warstwowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka;
- szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie;
- pakowany w indywidualne opakowanie.
Produkt musi posiadać deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oraz być oznakowany znakiem CE.

Termin realizacji zamówienia: do 25 listopada 2020 r.

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2020 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: ostoja@nzol.pl

UWAGA! Dopuszcza się możliwość składania ofert na dostawę mniejszej ilości przedmiotu zamówienia (nie mniej niż 75% wartości ilościowej zapytania), niż ta która została określona w niniejszym ogłoszeniu. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne przedmioty zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w wersji elektronicznej. Wraz z ofertą dla każdego oferowanego produktu należy przesłać dokumentację potwierdzającą spełnienie określonych dla poszczególnych produktów wymagań, w tym m.in. deklarację zgodności, odpowiednie certyfikaty wydane przez uprawnioną jednostkę notyfikującą, zdjęcia produktu.

Kontakt: Piotr Hulak, ostoja@nzol.pl, tel. 16 631 30 14.

Aktualności

100 lat Zofii Sysiuk
Waleria i Wacław Rejmanowie od 10 lat prowadzą w Podemszczyźnie Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy OSTOJA , jest to stacjonarny ośrodek opieki długoterminowej dla pacjentów przewlekle chorych. To raj dla ludzi ceniących sobie spokój, ciszę i bezpośrednie otoczenie przyrody.

Galeria zdjęć

zdjęcie zdjęcie zdjęcie