Wykwalifikowany personel

Spokojna
okolica

Profesjonalna
opieka

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "OSTOJA" w Podemszczyźnie Waleria i Wacław Rejmanowie

tel./fax: 16 63 13 014

administracja

tel. 16 63 13 831

gabinet pielęgniarski (całodobowo)

Podemszczyzna 18

37-620 Horyniec Zdrój
woj. podkarpackie

Zapytanie ofertowe - rozbudowaNZOL OSTOJA w Podemszczyźnie Wacław Rejman
37-620 Horyniec-Zdrój, Podemszczyzna 18

Podemszczyzna, dnia 14.12.2009


Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Działanie 1.1 Schemat B

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy przez rozbudowę i wyposażenie NZOL OSTOJA w Podemszczyźnie

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie :

Stan zero
Stan surowy
Stan wykończeniowy wewnętrzny
Stan wykończeniowy zewnętrzny
Instalacje kanalizacyjne
Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacja wodociągowa

W razie pytań inwestor Pan Wacław Rejman dostępny będzie w siedzibie firmy - NZOL OSTOJA Podemszczyzna 18 w dniach 14.12.2009 - 18.12.2009 w godzinach od 10.00 - 15.00 lub pod numerem telefonu 608 069 298. W siedzibie firmy dostępny jest projekt techniczny inwestycji. Oferent ma również możliwość zapoznania się z terenem inwestycji.

Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta
2. Datę wystawienia oferty
3. Wartość oferty w cenach netto i stawkę podatku VAT
4. Termin ważności oferty

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową oraz powinna być podpisana przez upoważnioną osobę.

Oferty proszę składać bezpośrednio w siedzibie firmy - NZOL OSTOJA w Podemszczyźnie Wacław Rejman, 37-620 Horyniec-Zdrój, Podemszczyzna 18, przesłać drogą elektroniczną na adres ostoja@nzol.pl.com lub za pośrednictwem poczty na adres firmy.

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.12.2009 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.

Aktualności

100 lat Zofii Sysiuk
Waleria i Wacław Rejmanowie od 10 lat prowadzą w Podemszczyźnie Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy OSTOJA , jest to stacjonarny ośrodek opieki długoterminowej dla pacjentów przewlekle chorych. To raj dla ludzi ceniących sobie spokój, ciszę i bezpośrednie otoczenie przyrody.

Galeria zdjęć

zdjęcie zdjęcie zdjęcie